• Title: Xiaomi Note 3 Multilanguage ROM with PL, GAPPS, ROOT and PL instructions
 • Listed: 01/05/2016 2:08 pm
 • ROM Version: lcsh6795 MIUI 7, Android 5
 • You must be logged for ROM download.


Overall Rating : 4


5438 total views, 1 today

  

Xiaomi Note 3 Multilanguage ROM with PL, GAPPS, ROOT and PL instructions

Author adMember Info


DESCRIPTION


Instrukcja po chin-gielsku: https://www.youtube.com/watch?v=iTcZHivWn7A
Instrukcja instalacji po Polsku:


1. Nie włączaj telefonu, najlepiej nigdy przed instalacją.
2. Wypakuj archiwum, wejdź w folder Flashtools, odpal flashtool.exe
-z listy rozwijanej po lewej stronie nad listą z zielono-białymi wierszami wybierz coś składające się z 4 chińskich znaków
-następnie kliknij zieloną strzałkę w dół
-kolejno podłącz za pomocą kabla USB wyłączony telefon cały czas trzymając wciśnięty przycisk zmniejszenia głośności (od strony włącznika).
Gdy w programie czerwony pasek zmieni się na zielony puść przycisk
-poczekaj na wykonanie procesu
3. Odłącz telefon od kabla. Powinien się sam uruchomić, jeśli nie wykonaj to ręcznie.
Włączanie może potrwać kilka minut- poczekaj. W tym momencie masz już ROM z GAPPS.
4. Debugowanie USB. Po włączeniu telefonu pomiń powiadomienia, wyjdź na pulpit.
-wejdź w ustawienia (settings)
-zjedź na sam dół i wybierz "about phone"
-szybko wystukaj 5 razy palcem na polu MIUI Version (zyskasz dostęp do funkcji developerskich)
-wycofaj się w menu, wybierz aditional settings (ustawienia dodatkowe)
-wybierz "developer options" i kolejno zezwól na "USB debugging"
5. Uruchom program z ikoną papugi- autoROOT i zainstaluj go klikając w domyślne pola.
-zaznacz pod koniec uruchomienie programu po instalacji (domyślnie zaznaczone)
-po uruchomieniu programu kliknij raz w zielone pole
-kolejno podłącz włączony telefon za pomocą kabla USB i kliknij w kolejne zielone pole po podłączeniu
-jeśli na telefonie wyskoczy powiadomienie o debugowaniu USB, wybierz "always" i ok
-ruszy proces przyznawania praw ROOT w telefonie
-po zakończeniu zamknij aplikację
6. Nie odłączając telefonu wybierz kolejny program "multilanguage.bat"
-po uruchomieniu wyskoczy okno komend, które załaduje na telefon dodatkowe pakiety języków.
Kiedy telefon ponownie się włączy zamknij okno komend.
-włączanie znów może kilka minut potrwać
7. Enjoy!
8. Ważna uwaga- nie usuwaj ikony KINGROOT. Ten program musi być na telefonie. 
Możesz go ubić, jeśli będziesz w nim grzebał, więc najlepiej schowaj go bezpiecznie w folderze na którejś z dalszych stron pulpitu.

Wyślij dolara na piwo, jeśli pomogłem :) . Dla Ciebie to dużo mniej szukania w internecie, mniej kłopotów i zmarnowanego czasu- który ja poświęciłem dla Ciebie.

 

Instructions on the chin-gielsku: https://www.youtube.com/watch?v=iTcZHivWn7A
Installation instructions in Polish:
1. Do not switch on the phone, it's best never before installation.
2. Extract the archive, go to the folder Flashtools, fire up flashtool.exe
-with drop-down list on the left side above the list of green-and-white lines, select something consisting of 4 Chinese characters
-Then click the green arrow down
-kolejno connect via a USB cable off the phone all the time holding down the Volume Down key (from the switch).
Once in the red bar turns green, release the button
-Wait for process execution
3. Disconnect your phone from cable. Should he run if you do not do it manually.
Switching may take a few minutes- wait. At this point you already have GAPPS ROM.
4. USB debugging. When you turn on your phone, skip notifications, go to the desktop.
-wejdź in settings (settings)
-zjedź to the bottom and select "about phone"
Quickly tap out 5 times a finger on the MIUI Version (you will gain access to the developer)
-wycofaj in the menu, select aditional settings (optional settings)
-select "developer options" and in turn enable "USB debugging"
5. Run icon papugi- autoROOT and install it by clicking the default fields.
-Select the end of the run the program after installation (selected by default)
-After starting the program, click once on the green field
-kolejno connect the mobile device via a USB cable and click on another green field after connecting
-if notification pops up on your USB debugging, select the "always" and about
-ruszy process for granting rights in the phone ROOT
-After finished, close the application
6. Do not disconnecting the phone, select another program "multilanguage.bat"
-After starting command window will pop up that will load on your additional language packs.
When the phone back on again close the command window.
-włączanie again may take a few minutes
7. Enjoy!
8. Important NOTE- not remove icons KINGROOT. This program must be on the phone.
You can beat him if you messed with him, so best to keep it safely in a folder on one of the subsequent pages of the desktop.

Send a dollar for a beer if I helped :) . For you it is much less searching on the internet, less hassle and wasted time- which I sacrificed for you.※Please make a backup of your device before installing or updating ROM


Donate with PayPal to zsaibot


4 Responses to“Xiaomi Note 3 Multilanguage ROM with PL,” 1. 12/15/2014

  Poland

  Witam , nawet na zablokowanym bootloader to będzie chodziło ?

 2. RI-Khan
  01/06/2016

  Bangladesh

  Thank You :)


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.